Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Álxebra/632G01001
Cálculo/632G01002
Física/632G01003
Debuxo/632G01005

Materias que continúan o temario

Observacións