Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais 2 2 4
Sesión maxistral 45 71 116
Discusión dirixida 5 0 5
Solución de problemas 14 21 35
Prácticas de laboratorio 12 18 30
Prácticas a través de TIC 4 8 12
Proba de resposta múltiple 5 10 15
Proba obxectiva 6 0 6
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado