Materias que se recomenda ter cursado previamente
Álxebra/632G01001
Cálculo/632G01002
Física/632G01003

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Ampliación de cálculo/632G01010
Introdución aos métodos numéricos/632G01014
Enxeñaría ambiental/632G01012

Materias que continúan o temario

Observacións