Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A4 A5 A17 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C8 C9 30 30 60
Estudo de casos A1 A4 A12 C1 C3 C6 10 20 30
Traballos tutelados A1 A17 C1 C3 C6 3 11 14
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A4 C1 C6 C7 14 26 40
Proba práctica A1 A17 C1 C6 C7 C8 1 0 1
Proba obxectiva A1 A17 C1 C6 C7 2 0 2
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado