Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Estudo de casos
Traballos tutelados
Descrición
Actividade que o profesor de forma individual ou en pequeno grupo, desenrolará para atender as necesidades e consultas do alumno no estudo de casos, durante a realización dos Seminarios e a hora de elaborar os Traballos Tutelados, en grupo ou individual.
O obxectivo primordial será a orientación, apoio e motivación para facilitar o proceso de aprendizaxe.
Farase de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de xeito non presencial (a través de correo electrónico ou do campus virtual).