Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 A7 A9 A16 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C6 C8 C9 28 56 84
Proba obxectiva A1 A3 A5 A7 A9 B1 B2 B3 B4 B5 C1 2 0 2
Prácticas de laboratorio A1 A3 A5 A7 A9 A11 A12 A16 C1 C4 C8 32 31 63
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado