Temas Subtemas
A formación orientada ó desenvolvemento persoal, profesional, social e cultural dos docentes. -Fundamentación disciplinar e contextual da formación
-Características e principios da formación e o desenvolvemento profesional.
-Teorías e modelos de aprendizaxe e socialización profesional.
Deseño, desenvolvemento e avaliación de programas para o desenvolvemento profesional en contextos educativos. -A relación teoría-práctica na formación.
-A planificación da formación: condicións, componentes e procesos.
-O desenvolvemento de programas formativos: estructuras, estratexias e fases.
-A avaliación da formación: principios, sistemas e técnicas.
O asesoramiento como sistema de apoio ó profesorado e ós centros: principios, modelos e estratexias. -Modelos de asesoramento
-Organización e coordinación dos sistemas de asesoramento.
Redes de colaboración entre institucións e profesionais da educación para a producción e intercambio de coñecemento. -O apoio interno e externo á innovación: limitacións e posibilidades.
-Sistemas de colaboración en rede: ferramentas para o traballo colaborativo.
Roles e funcións dos asesores: configuración da identidade do psicopedagogo como asesor. -Características dos asesores: selección e formación.
-Funcións e competencias dos asesores.
-Aprendizaxe e identidade profesional dos asesores.