Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A8 B3 B7 B11 6 0 6
Estudo de casos A2 A1 A14 C5 C7 10 40 50
Sesión maxistral A2 C5 12.5 0 12.5
Proba mixta A1 B3 3 0 3
Lecturas A14 B6 0 15 15
Análise de fontes documentais A2 A8 B6 0 20 20
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado