Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Saber definir os conceptos de titoría, mentoría e coaching. BM2
BM13
- Relacionar a actual praxis da titoría coas novas tendencias de acción titorial. BM2
BM13
- Coñecer as competencias a desenvolver no novo perfil profesional. BM2
BM8
BM13
- Saber planificar unha acción de titoría en diferentes contextos: escolar, socio-laboral. AP1
AP8
AP14
BM1
BM7
CM5