Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa B2 B7 B8 B13 Traballo en grupo 20
Presentación oral B1 B2 B13 Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica. 20
Traballos tutelados A1 A8 B7 B13 Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
60
 
Observacións avaliación

Como
consideración xeral, terase especialmente en conta as deficiencias e faltas ortográficas,
así  como unha redacción inconexa ou inadecuada, deficiente presentación, etc.
Todo elo suporá redución de puntos sobre a nota obtida.