Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa B2 B7 B8 B13 10 5 15
Sesión maxistral A14 C5 2.5 0 2.5
Presentación oral B1 B2 B13 4 0 4
Traballos tutelados A1 A8 B7 B13 15 74 89
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado