Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Comprender a lexislación básica que ampara e desenvolve a intervención psicoeducativa na formación ocupacional e continua. - Coñecer as necesidades formativas básicas nos diferentes contextos sociolaborais. - Coñecer os instrumentos básicos da formación para o traballo nos diferentes ámbitos de intervención sociolaboral. - Deseñar e avaliar intervencións e programas de formación nos diferentes contornos sociolaboraies. - Coñecer e valorar as competencias que buscan o desenvolvemento do potencial individual, os procedementos que se utilizan para a súa concreción práctica, o contido e nivel de cualificación, así como a súa incidencia nas oportunidades laborais das persoas. AP6
AP8
AP14
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Coñecer e valorar as competencias que buscan o desenvolvemento do potencial individual, os procedementos que se utilizan para a súa concreción práctica, o contido e nivel de cualificación, así como a necesidade da educación ao longo da vida AP15
BM8
BM10
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional BM8
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. BM10