Metodoloxías
Estudo de casos
Actividades iniciais
Traballos tutelados
Descrición
O alumnado terá opción a un seguimento individualizado do seu proceso de aprendizaxe, nomeadamente no que atinxe ás dificultades na realización do traballo tutelado, mediante as horas de atención destinadas a titorías que aparecen no horario e a utilización do mail para este fin.
A atención poderá ser :
- Presencial: directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a titorías de despacho.
- Non presencial: a través do correo electrónico, do campus virtual ou medios similares.