Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A14 5 0 5
Sesión maxistral C3 C5 20 0 20
Discusión dirixida B3 B5 10 0 10
Estudo de casos A6 A8 A15 C4 C8 10 0 10
Lecturas C5 C6 C7 0 8 8
Proba de ensaio A6 A14 B3 B5 B8 2 0 2
Traballos tutelados B1 B2 B4 B10 C1 1 9 10
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado