Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir habilidades que permitan transferir o coñecemento teórico adquirido ás diferentes situacións reais dos ámbitos específicos da intervención psicolóxica. AP1
AP2
BP1
CM3
CM4
Aprender a manexar os distintos métodos de avaliación diagnóstica e tratamento psicolóxico no ámbito aplicado da psicoloxía do envellecemento. AP1
AP2
BM1
Ser capaz de valorar, interpretar e sintetizar adecuadamente a información procedente de técnicas de avaliación e diagnóstico psicolóxico. AP1
AP2
Manexar e desarrollar metodoloxías de intervención específica para a poboación de persoas maiores. BP1
BP3
BI1
Desarrollar habilidades de comunicación terapéutica aplicables a contextos sociosanitarios con persoas maiores. BP1
CM1
CM2
CM3
CM4