Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 B1 B3 B7 28 56 84
Obradoiro A1 A2 B1 B3 B5 B7 C1 C2 C3 C4 10 6 16
Traballos tutelados B5 B7 C1 C2 C3 C4 4 22 26
Proba de resposta múltiple A1 A2 B1 B3 B5 B7 C4 2 20 22
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado