Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 B1 B8 B12 B17 B25 C6 C4 25 50 75
Prácticas de laboratorio A2 A1 B9 B13 B16 B23 C1 C8 24 24 48
Seminario B1 B8 B9 B13 B25 C7 3 6 9
Obradoiro A2 A1 B8 B9 B13 B16 B17 B23 B25 C4 C6 C7 C8 0 14 14
Prácticas clínicas A2 A1 B8 12 12 24
Proba obxectiva A2 A1 B1 B8 B9 B12 B13 B16 B17 B19 B23 B25 C1 C4 C6 C7 C8 1 2 3
Proba de resposta múltiple A2 A1 B8 B12 1 1 2
Proba oral A2 A1 B8 B17 B19 B23 B25 C1 1 2 3
Aprendizaxe colaborativa A2 A1 B1 B8 B9 B12 B13 B16 B17 B19 B23 B25 C1 C4 C6 C7 C8 15 30 45
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado