Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 A9 A13 A14 A15 A19 A20 A29 B3 B24 C4 C7 30 10 40
Prácticas de laboratorio A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A23 A24 A29 B3 B4 B9 B24 C7 50 33 83
Estudo de casos A1 A3 A7 A8 A9 A10 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A20 A23 A24 A29 B3 B4 B9 B19 B24 B36 C4 25 25 50
Aprendizaxe servizo A6 A9 A10 A11 A16 A17 A19 B4 C4 4 8 12
Eventos científicos e/ou divulgativos A1 A3 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A23 A29 B3 B19 B24 B36 C4 C7 C8 8 0 8
Proba mixta A6 A7 A8 A13 A15 A20 A24 A29 B3 B24 C8 2 25 27
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado