Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos 20 25 45
Prácticas de laboratorio 24 30 54
Sesión maxistral 25 9.5 34.5
Aprendizaxe servizo 10 10 20
Proba mixta 2 30 32
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado