Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A35 B1 B3 B4 B5 B8 B9 B11 C3 C4 C5 C6 C7 9 15 24
Aprendizaxe colaborativa A35 A36 B1 B2 B3 B6 B7 B13 B14 B15 B16 B17 B19 C3 9 9 18
Traballos tutelados A36 B2 B3 B4 B6 B7 B9 B11 B13 B14 B17 B18 B19 B20 C1 C3 0 30 30
Debate virtual A36 A35 B2 B4 B13 0 0 0
Lecturas A35 B1 B4 B6 B9 0 0 0
Prácticas a través de TIC A35 A36 B1 B2 B3 B5 B7 B8 B11 C3 0 0 0
Presentación oral A36 B6 B7 B14 C1 2 0 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado