Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 15 15 30
Saídas de campo A7 B2 B15 30 0 30
Traballos tutelados A7 B4 B21 B27 B30 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 30 30
Solución de problemas A7 15 30 45
Proba obxectiva A7 B1 B16 4 0 4
Proba práctica A7 4 0 4
Análise de fontes documentais A7 0 5 5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado