Materias que se recomenda ter cursado previamente
Xeometría Descritiva/670G01004
Expresión Gráfica Arquitectónica I/670G01008
Construción I/670G01009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Construción II/670G01011
Expresión Gráfica Arquitectónica II/670G01013
Xeometría da Representación/670G01018

Materias que continúan o temario
Construción III/670G01017
Proxectos Técnicos I/670G01023
Proxectos Técnicos II/670G01027
Medicions, Orzamentos e Control Económico/670G01030
Proxecto Fin de Grao/670G01036

Observacións