Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A5 B14 12.5 12.5 25
Prácticas de laboratorio A1 B2 B17 B18 C8 20 4 24
Traballos tutelados B1 B4 B13 B21 B22 C2 C6 C7 4 20 24
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado