Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A5 B14 Exame, proba obxectiva de avaliación 50
Prácticas de laboratorio A1 B2 B17 B18 C8 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 20
Traballos tutelados B1 B4 B13 B21 B22 C2 C6 C7 Presentación dos traballos tutelados correspondentes aos distintos diferentes contidos de cada materia 30
 
Observacións avaliación