Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A5 B1 B13 B21 C7 15 15 30
Prácticas de laboratorio A1 B2 B4 B8 B17 15 5 20
Traballos tutelados B13 B21 C2 C6 C8 3 20 23
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado