Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A2 A5 B1 B13 B21 C7 Exame, proba obxectiva de avaliación 50
Prácticas de laboratorio A1 B2 B4 B8 B17 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 20
Traballos tutelados B13 B21 C2 C6 C8 Presentación dos traballos tutelados correspondentes aos distintos diferentes contidos de cada materia 30
 
Observacións avaliación