Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A41 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 0 287.5 287.5
Presentación oral A41 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 2 18 20
 
Atención personalizada 30 0 30
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado