Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A53 A54 A55 B18 C4 C12 21 31 52
Análise de fontes documentais A53 A54 B1 B3 B5 B8 B12 C11 11 30 41
Simulación A55 B2 B3 B5 B7 B12 B13 B18 B22 C11 5 11 16
Proba obxectiva A53 A54 A55 B8 C10 2 26 28
Traballos tutelados A55 A54 B11 B21 C1 C11 C12 2 10 12
Actividades iniciais C4 1 0 1
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado