Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida B2 B4 C1 5 6 11
Estudo de casos A1 A4 B2 C6 5 6 11
Proba obxectiva B1 B2 2 20 22
Sesión maxistral B1 B3 B5 C3 C4 C5 C7 C8 30 50 80
Traballos tutelados A1 A4 B2 B4 C3 2 10 12
Análise de fontes documentais B3 B5 C3 0 10 10
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado