Temas Subtemas
I.-SISTEMAS DE MEDIOAMBIENTE 1. Introdución:
1.1. Achega do Medio Ambiente á calidade total da xestión empresarial.
2. Marco actual da xestión ambiental.
2.1. V Plan de actuación da Ou E.
2.2. Sistemas voluntarios de mercado.
2.2.1. Regulamento da etiqueta ecolóxica.
2.2.2. Regulamento EMAS.
3. Sistemas de xestión normalizados.
3.1. Vantaxes dun SGMA certificado.
3.2. Sistemas normalizados de xestión.
3.3. A norma UNE-EN-ISO-14001:2015.
3.3.1. Elementos importantes de ISO-14001:2015.
3.3.2. Proceso de certificación dos sistemas de xestión ambiental.
3.3.3. Auditorias de xestión da calidade e ambiental: norma UNE-EN-ISO 19011.
II.-SISTEMAS DE CALIDADE 1. Introdución:
1.1. Achega da Calidade á Xestión Empresarial.
2. Marco actual dos sistemas de calidade
III.-SISTEMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 5. Responsabilidade social Corporativa: NORMA SA 8000
IV.-SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 1. A lei de Protección de datos:
1.1 Introdución.
1.2 Desenvolvemento
1.3 Axencia española de protección de datos
1.4 Deber de información
1.5 Consentimento.
1.6 Comunicación de datos
1.7. Problemas
V.-A INTEGRACIÓN DE SISTEMAS. 1.Sistema Integrado de Xestión: NORMA UNE 66.177:
1.1 Obxecto e campo de aplicación
1.2 Estrutura e proceso de integración
1.3 Desenvolvemento do plan de integración
1.4. Implantación
1.5. Revisión e mellora