Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 14 16
Estudo de casos A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 10 12
Sesión maxistral A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 10 15 25
Análise de fontes documentais A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 6 10
Proba obxectiva A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 8 11
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado