Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A1 11 11 22
Proba obxectiva A1 A2 B4 C1 5 0 5
Análise de fontes documentais C3 C6 4 4 8
Saídas de campo A1 A2 6 0 6
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B3 B5 C4 C5 C7 C8 12 12 24
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado