Materias que se recomenda ter cursado previamente
Técnicas de prevención de riscos laborais.Seguridade no traballo./760482002
Técnicas de prevención de riscos laborais.Hixiene industrial./760482003
Ámbito xurídico da prevención/760482008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Técnicas de prevención de riscos laborais.Seguridade no traballo./760482002
Técnicas de prevención de riscos laborais.Hixiene industrial./760482003
Seguridade das instalacións/760482011
Axentes químicos e biolóxicos/760482013

Materias que continúan o temario
Xestión. planificación e auditorias da prevención de riscos laborais./760482006
Traballo de fin de Mestrado/760482017

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: ---“Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: Solicitaránse en formato virtual e/ou soporte informático. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos. En caso de ser necesario realizalos en papel: Non se empregarán plásticos. Realizaranse impresións a dobre cara. Empregarase papel reciclado; Evitarase a impresión de borradores. Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.