Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A1 A13 B1 B2 B21 3 0 3
Mesa redonda B8 B9 B14 9 25 34
Sesión maxistral B12 B20 20 50 70
Estudo de casos A14 A27 B6 C3 C4 10 32 42
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado