Materias que se recomenda ter cursado previamente
Introdución ao Dereito/760G01001

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Dereito Sindical I/760G01013

Materias que continúan o temario
Introdución ao Dereito/760G01001
Teoría das Relacións Laborais/760G01010

Observacións