Temas Subtemas
TEMA 1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DA NEGOCIACIÓN 1.1 ¿Sabemos negociar?
1.2 O entorno da negociación.
1.3 Características do negociador.
1.4.Recomendacións prácticas na negociación
TEMA 2. O PROCESO E TÉCNICAS NEGOCIADORAS 2.1. Introducción a la negociación en las organizaciones.
2.1. Etapas na negociación
2.2. O estilo da negociación
2.3. A percepción na negociación
2.4. A persuasión e influencia na negociación
2.5. Diferencia culturales na negociación
2.6. Errores a evitar nos procesos de negociación
TEMA 3. A COMUNICACIÓN NA NEGOCIACIÓN 4.1 O proceso de comunicación
4.2. A escucha activa
4.3. Hablar efectivamente
4.4. A asertividade
4.5. A linguaxe non verbal
4.6. Comunicación electrónica
TEMA 4. MÉTODOS DE NEGOCIACIÓN 4.1. Proxecto de Negociación Harvard (Harvard Negotiation Project)
4.2. Os 7 hábitos da xente altamente eficaz
4.3.As emoción na negociación