Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A4 A14 A32 A33 A34 A35 B2 B8 C8 6 19 25
Proba mixta A8 A13 B2 B4 2 0 2
Sesión maxistral B14 C3 C6 C7 25 40 65
Estudo de casos A20 A31 B1 B3 B6 B7 B9 B13 B14 B15 B16 C6 10 25 35
Traballos tutelados A15 A16 A27 B5 B6 B7 B10 B12 B13 B16 C1 C4 5 14 19
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado