Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta breve A1 3 0 3
Análise de fontes documentais A14 5 18 23
Estudo de casos A27 A30 9 18 27
Presentación oral A13 A20 2 7 9
Prácticas a través de TIC C3 3 10 13
Sesión maxistral A34 B6 20 50 70
Portafolios do alumno B14 C1 0 2 2
Eventos científicos e/ou divulgativos B12 B13 C7 0 2 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado