Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Presentación oral
Prácticas a través de TIC
Proba de resposta breve
Sesión maxistral
Descrición
Estudo e aprendizaxe do manexo das fontes do dereito. a traves da información e as directrices do profesor no manexo de de textos legais, xurisprudencia .
Formar ao alumno na resolución practica dos temas teoricos e na súa exposición.
Axuda a elección de temas complementarios aos coñecementos adquiridos na clase para á súa exposición e presentación individual ou en grupo.
Practicas de defensa de determinados supostos a traves aplicacións informaticas con programas especificos sonbre a materia e a realidade xurídica.
Proba obxectiva a preto do programa desenvolvido na aula a través de preguntas curtas.
Novas metodolojias técnicas no desarrollode a lección magistra