Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A12 B2 B8 C1 22 22 44
Análise de fontes documentais B2 B8 C1 45 0 45
Lecturas A3 A12 B2 B8 0 41 41
Obradoiro A12 8 10 18
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado