Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Historia Social e Política contemporánea/760G01009

Observacións