Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A5 A21 B1 B2 B4 B6 C3 C5 C6 C7 9 9 18
Solución de problemas A21 B1 B4 B6 21 42 63
Sesión maxistral A4 A5 A21 B1 B2 B4 B6 C2 21 42 63
Traballos tutelados A4 A5 A21 B1 B2 B4 B6 C1 C3 C5 C6 C7 1 0 1
Proba obxectiva A4 A5 A21 B1 B2 B4 B6 2 0 2
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado