Materias que se recomenda ter cursado previamente
Física I/770G02003
Química/770G02004

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións