Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender as implicacións da historia recente da atención e control da infancia e adolescencia nos actuais sistemas de protección e reeducación A1
A2
A3
A8
A14
A16
C4
C8
Analizar as políticas de benestar social e a lexislación relativa á protección e reeducación da infancia e adolescencia, que sustentan os procesos de acción socioeducativa A2
A3
A5
A16
Identificar e analizar os factores contextuais e o papel das institucións educadoras, na xénese de situacións de desprotección e conflito social, así como a súa influenza nos procesos de acción socioeducativa A2
A5
A8
A14
C4
Deseñar e desenvolver proxectos educativos individualizados e programas grupais no ámbito da protección e xustiza xuvenil, promovendo a participación e inclusión socioeducativa da infancia e adolescencia, así como a corresponsabilización da comunidade A2
A3
A5
A7
A8
A9
A20
B3
B4
Redactar e presentar informes socioeducativos, memorias, regulamentos ou calquera outro documento de elaboración interna que contribúa a regular a acción socioeducativa. A8
A14
A16
A20
B2
B3
C1