Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A16 10 20 30
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 A7 A8 A9 B2 B3 B4 C4 3.5 10.5 14
Discusión dirixida A2 A3 A5 A8 A14 C4 C8 6 6 12
Portafolios do alumno A1 A2 A3 A5 A8 A9 A14 A16 A20 B2 6 33 39
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A8 A14 C8 12 12 24
Eventos científicos e/ou divulgativos A1 A3 A14 A20 B3 C8 3 5 8
Presentación oral B2 B3 0.5 0 0.5
Proba mixta A2 A3 A5 A8 0 19.5 19.5
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado