Temas Subtemas
NÚCLEO I: Unha historia do presente das medidas de regulación, protección e control da infancia. 1.1. A infancia: categoría sociohistórica.
1.2. O sistema tutelar.
1.3. Dos tribunais de nenos ós xulgados de menores.
NÚCLEO II: As infancias e os seus dereitos. O sistema de protección infantil e da xustiza xuvenil. 2.1. Pobreza, vulnerabilidade e exclusión social.
2.2. Aproximación conceptual: desprotección, desadaptación e delincuencia.
2.3. O sistema de protección infantil.
2.4. A (in)xustiza de menores.
NÚCLEO III: Adolescencias socialmente conflitivas: O papel das institucións educadoras. 3.1. Infancias nun contexto neoliberal
3.2. Xénero e conflito.
3.3. Éxito e fracaso escolar na definición das identidades xuvenís. Transicións ó mundo adulto.
3.4. Familias: entre o control e os afectos.
NÚCLEO IV: A educación social no ámbito de menores. Traballando por proxectos 4.1. Da educación especializada á educación social.
4.2. O proxecto educativo individualizado.
4.3. A educación en medio aberto.
4.4. A educación en acollemento residencial. Documentos de elaboración interna: Protocolos, plans, programas, proxectos, regulamentos, memorias.
NÚCLEO V: Problematizando as prácticas socioeducativas: Pistas para innovar. 5.1. Novos retos para a educación social.
5.2. Elementos para o diseño dun modelo educativo crítico e inclusivo.