Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A10 B1 C5 C6 C8 6 48 54
Aprendizaxe colaborativa A7 A6 3 10 13
Estudo de casos A21 B3 3 24 27
Discusión dirixida B6 7.5 0 7.5
Lecturas A5 3.5 6 9.5
Presentación oral B6 4 7 11
Sesión maxistral A8 15 11 26
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado