Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa A7 A6 Valorase a posta en escena, a comunicación, o contido, a análise desenvolvida e as conclusións por parte do equipo. 30
Estudo de casos A21 B3 Valorase a participación activa do alumnado 10
Lecturas A5 Valorarase a calidade das reflexións ao fío das lecturas propostas 30
Presentación oral B6 Valorarase a presentación e defensa do traballo por grupos (o patio escolar) ou individuais (deriva) 30
 
Observacións avaliación

Nesta materia, a presenza e implicación do alumno/a é fundamental. De aí que o profesor desbote a posibilidade (agás os casos do alumnado con dispensa académica) de realizar unha proba mixta.

A práctica da deriva é individual.

Aquelas persoas que non accedan con regularidade ás clases deberán cursar a materia na maneira que se explica na "Atención personalizada". A avaliación poderá mudar se o acordo profesor-alumnado é a de realizar un exame final. En todo caso, todas as actividades que propoña o profesor son revisables para a avaliación final e o alumno/a en cuestión deberá asistir á preceptiva titoría co profesor para aclarar estos aspectos avaliativos.

Por ser esta materia impartida integramente en lingua galega, será tamén esa a lingua enque o alumnado deberá expresarse no desenvolvemento da asignatura, tanto oralmente como por escrito.