Temas Subtemas
Introdución á xestión enerxética e ambiental nos edificios Situación actual do sector da edificación
Análise da demanda de enerxía en España
Análise da demanda de enerxía en Galicia
Aspectos básicos da xestión enerxética
Diagnosis energética: Causas del comportamiento ineficiente del edificio Análisis de los datos obtenidos en la auditoría
Determinación de las posibles causas del comportamiento ineficiente
Organización y preparación de los datos
Rehabilitación enerxética: Técnicas de intervención na envolvente Catálogo de materiais e solucións construtivas recomendadas. Pontes térmicas, control de condensacións e estanquidade do aire
Recálculo da demanda enerxética en función da solución adoptada
Efectos sobre a demanda enerxética da rehabilitación térmica da envolvente
Rehabilitación enerxética: Técnicas de intervención en sistemas térmicos Mellora do rendemento
Substitución de equipos obsoletos
Técnicas de ventilación con recuperación de enerxía e climatización pasiva
Novas tecnoloxías dispoñibles para os sistemas de produción de calor
Rehabiliatación enerxética: Técnicas de intervención en sistemas eléctricos Mellora do rendemento lumínico
Mellora do rendemento eléctrico
Solucións tecnolóxicas dispoñibles para o uso eficiente da enerxía eléctrica
Técnicas de uso eficiente da enerxía: Sistemas de regulación e control centralizados Domótica
Sistemas de regulación e control enerxético
Medidas de seguimento do comportamento do edificio na súa vida útil.