Materias que se recomenda ter cursado previamente
Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcoxeración/670526011

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Auditoría enerxética e avaliación da eficiencia na edificación II: gran terciario/670526024
Auditoría enerxética e avaliación da eficiencia na edificación I: uso residencial e pequeno terciari/670526023

Materias que continúan o temario

Observacións